ˆ

Statut

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 39/15
Sejmiku Województwa  Mazowieckiego
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
 
 
STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W RADOMIU
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu zwany dalej „Ośrodkiem" działa w szczególności na podstawie:
 1. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.poz.1137, z późn. zm.[1])  zwanej dalej „Ustawą" i przepisów wykonawczych, wydanych na jej podstawie;
 2. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn.zm[2]);
 3. niniejszego Statutu.
 
§ 2.
 
1.Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Radom.
3. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 
 
ROZDZIAŁ II
Zakres działalności Ośrodka
 
§ 3.
 
 1. Do zadań Ośrodka należy:
 1. współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 2. współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem;
 3. organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się
  o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami;
 4. organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;
 5. prowadzenie kursów kwalifikacyjnych;
 6.  prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
 7. prowadzenie kursów:
  1. doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,
  2. dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  3. reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  4. reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;
 8. organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;
 9. przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów;
 10. inna niż wymieniona w pkt 5-9 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego,
  w tym w szczególności prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie innym niż określony w pkt 5-8.
 1. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Ośrodek  może  wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność statutową o której mowa w ust. 1 i 2.
 
§ 4.
 
Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje w szczególności z:
 1. stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką ruchu drogowego;
 2. organizatorami konkursów z zakresu praktycznej i teoretycznej wiedzy bezpieczeństwie ruchu drogowego;
 3. innymi instytucjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
 
ROZDZIAŁ III
Organy zarządzające i organizacja Ośrodka
 
§ 5.
 
 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 2. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
 3. Zastępcę Dyrektora zatrudnia na podstawie umowy o pracę Dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego.
 
§ 6.
 
 1. Dyrektor organizuje pracę Ośrodka oraz odpowiada za jego działalność.
 2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
 1. podejmowanie niezbędnych działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania Ośrodka na najwyższym poziomie;
 2. gospodarowanie mieniem Ośrodka oraz zarządzanie jego finansami;
 3. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy oraz uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka;
 4. sprawowanie nadzoru nad pracą komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w Ośrodku;
 5. przestrzeganie dyscypliny finansowej;
 6. tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka;
 7. wydawanie aktów wewnętrznych zgodnie z obowiązującym trybem;
 8. przedstawianie właściwym instytucjom i organizacjom planów finansowych, sprawozdań, wniosków inwestycyjnych itp.
 
§ 7.
 
 1. Dyrektor, w drodze zarządzenia, nadaje Ośrodkowi Regulamin Organizacyjny, po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 2. Regulamin Organizacyjny określa w szczególności: strukturę organizacyjną Ośrodka, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka, osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Ośrodka, zakresy uprawnień
  i odpowiedzialności kadry kierowniczej Ośrodka, zasady zastępowania Dyrektora Ośrodka w czasie jego nieobecności, a także zasady obiegu dokumentów i podpisywania pism w Ośrodku.
 
 
§ 8.
 
 1. W skład Ośrodka mogą wchodzić oddziały terenowe.
 2. Oddziały terenowe Ośrodka tworzy i likwiduje Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 
 
 
 
ROZDZIAŁ IV
Zasady gospodarki finansowej Ośrodka
 
§ 9.
 
 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w Ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 2. Przychodami ośrodka są wpływy pochodzące z wykonywania zadań o których mowa w § 3 ust 1 i 2 oraz
  z działalności o której mowa w § 3 ust. 3.
 3. Ośrodek ponosi koszty z tytuły:
 1. bieżącego utrzymania ośrodka;
 2. wykonywania zadań, o których mowa w § 3 ust.1;
 3. inwestycji związanych z działalnością ośrodka, o której mowa w § 3;
 4. działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa,  w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek przeznacza pozostałe wolne środki, niewykorzystane z tytułów,  o których mowa w pkt 1-3.
 1. Składniki majątkowe nabyte w ramach pierwszego wyposażenia ośrodka tworzą jego fundusz założycielski.
 2. Ośrodek prowadzi szczegółową ewidencję przychodów i kosztów odrębnie dla:
 1. działalności związanej z prowadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem – jako działalności oświatowej;
 2. każdej innej działalności niż określona w pkt 1.
 
§ 10.
 
Organem zatwierdzającym sprawozdania finansowe jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 
§ 11.
 
 1. Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka składa jednoosobowo Dyrektor Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Główny Księgowy Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona, składa podpis na dokumencie dotyczącym czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie finansowe.
 
§ 12.
 
Zaciągnięcie przez Ośrodek kredytu wymaga zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego.
 
 
ROZDZIAŁV
Postanowienie końcowe
 
§ 13.
 
Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienianej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611 oraz z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768 i 822.
[2]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613 oraz z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Cielecki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Cielecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-25 13:18:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Cielecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-25 13:19:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Cielecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-29 12:16:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1224 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »